Välkommen till Shotokan Centers årsmöte!

Datum: 2 mars
Tid: kl 18
Plats: Digitalt zoom-möte

På grund av pandemin hålls årsmötet digitalt via Zoom.

För att delta i mötet behöver Du anmäla Dig senast måndag 22 februari. Anmälan skickas till info@shotokancenter.se

Tisdag 23 februari får alla anmälda deltagare ett e-mail med möteslänk.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd (lista med röstberättigade personer i ett val) för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragande av
  1. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under gångna året
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommandeverksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (rätt tid = en vecka före årsmötet). 
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år
  2. ledamöter (minst 2 personer)
  3. suppleanter i styrelsen
 12. Övriga frågor