Shotokan Center inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte.

Datum: 10 mars
Tid: kl 18
Plats: Landala sporthall
OBS! Ordinarie träning är inställd pga årsmötet

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängligt i samband med årsmötet.

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd (lista med röstberättigade personer i ett val) för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragande av
  1. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under gångna året
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommandeverksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av två år (vald för perioden 19-20)
  2. ledamöter (minst 2 personer) för en tid av ett år
  3. suppleanter i styrelsen
  4. Revisor
 13. Övriga frågor