Med anledning av risken för smittspridning inför vi följande riktlinjer i samband med träningarna.

For English version, see below

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma från träning när du är sjuk eller känner symptom på sjukdom/förkylning. På så sätt undviker du att smitta andra.
Tvätta händerna innan träning
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna innan och efter träning med tvål och varmt vatten.
Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Resor till eller ifrån utpekade riskområden som rapporterat smittspridning
Eftersom coronaviruset klassas som en allmänfarlig sjukdom och för att minimera smittspridning gäller följande karantänsregler om du har varit i någon av de av Folkhälsomyndigheten definierade riskområdena. Reglerna innebär att du inte ska delta på träningar under 14 dagar från det datum du
lämnade riskklassat område även om du inte är sjuk eller har några symptom. Se Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se för exakt angivelse om i vilka
länder/områden där smittspridning pågår, under rubriken Resor till och från Sverige. Samma regler gäller om du har rest till eller mellanlandat på en flygplats i något av dessa områden. Reglerna om 14 dagars karantän gäller också för dig som har besökt ett område som inte var riskklassat när du var där, men som har hamnat på listan sedan du kom hem.
Angående smitta och närstående
Tillgängliga fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut.
Om du har en närstående (dvs förälder, samboende eller barn) som besökt riskklassat område men inte uppvisar några symptom behöver du inte stanna hemma från träning. Om den närstående insjuknar gäller att du inte ska träna under 14 dagar från att hen först uppvisade symptomen. Om din
närstående senare får ett negativt provsvar om coronavirus kan du återgå till träningen som vanligt.

English version

Stay home when you are sick
Stay home from exercise when you are sick or feel the symptoms of illness / cold. This way you avoid infecting others.

Wash your hands before exercising
Infectious agents easily stick to hands and other surfaces, such as door handles. They spread further when you take someone in hand. Therefore, wash your hands before and after exercise with soap and warm water.


Cough and sneeze in the arm fold
When you cough and sneeze, small droplets containing infectious agents are spread. By coughing and sneezing in the armpit, you prevent infection from spreading in your environment or from contaminating your hands.

Travel to or from designated risk areas that have reported spread of infection
Since the corona virus is classified as a dangerous disease and to minimize the spread of infection, the following quarantine rules apply if you have been in any of the risk areas defined by the Public Health Authority. The rules mean that you should not participate in training for 14 days from the date you left the hazardous area even if you are not ill or have any symptoms. See the website of the Public Health Agency www.folkhalsomyndighet.se for exact information on the countries / areas where the spread of infection is taking place, under the heading Resor till och från Sverige. The same rules apply if you have travelled to or stopped at an airport in one of these areas. The 14-day quarantine rules also apply to those who have visited an area that was not at risk when you were there, but who has been on the list since you came home.

Concerning infection and related persons
Available facts show that the new coronavirus infects when the patient is ill and in connection with the illness. The knowledge and experience we have right now also shows that people do not become infected during the incubation period, that is, the period between the time of infection and when the disease breaks out.

If you have a relative (i.e. parent, partner or child) who has visited the risk-classified area but does not show any symptoms, you do not need to stay home from exercise. If the related person is ill, you should not exercise for 14 days after first showing the symptoms. If your relatives later receive a negative test response about coronavirus, you can return to training as usual.