Information om IF SHOTOKAN CENTER GÖTEBORGS behandling av personuppgifter

Syfte

IF Shotokan Center Göteborg värnar om den personliga integriteten. Det är viktigt för oss att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Du ska kunna känna dig trygg att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Vår personuppgiftsbehandling utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna information är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi är en ideell idrottsförening som bedriver idrotten karate med stilen shotokan. Föreningen har som ända-mål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé samt med särskild målsättning att främja Shotokan karates utveckling i Göteborg. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en idrott fri från dopning.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi oftast behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Personnummer

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du blir medlem i föreningen.

När du skickar e-postmeddelanden eller ringer till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag, åtaganden och för att tillvarata våra medlemmars intressen, samt uppfylla sådana krav som ställs i lag.

Vi kan även komma att använda personuppgifter i vår marknadsföring.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

De flesta av våra personuppgiftsbehandlingar har sin grund i samtycke

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom föreningen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du har samtyckt till det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och bevaras efter uppdragets slutförande under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Ansvar

IF Shotokan Center Göteborg är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar (registerutdrag) En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

Har du invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation

IF Shotokan Center Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss på: info@shotokancenter.se

IF Shotokan Center Göteborg
802423-1360

c/o Babak Nejabat
Solglimtsvägen 10 B
423 53 Göteborg